WEEKEND ENGLISH CLUB

Tại Weekend English Club, chúng tôi tập trung vào việc giúp các em học thêm từ vựng đời sống phù hợp với địa điểm tham quan. Thông qua các hoạt động thực tế và tương tác, các em sẽ được học và áp dụng từ vựng vào các tình huống thực tế, giúp mở rộng vốn từ vựng của mình.
???? Ngoài ra, chúng tôi cũng hướng dẫn các cấu trúc mẫu câu khác nhau để các em có thể sử dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và tự tin. Từ việc chào hỏi đến thể hiện ý kiến và ý chí, các em sẽ được học và thực hành các mẫu câu cơ bản trong giao tiếp hàng ngày.
???? Bên cạnh đó cũng giúp các bé có thể cải thiện kỹ năng đọc và viết thông qua việc đọc và viết các đoạn văn ngắn, câu chuyện và bài viết, giúp rèn luyện khả năng hiểu và sáng tạo bằng Tiếng Anh.
————-
???? At Weekend English Club, we focus on helping children learn more life vocabulary relevant to the places they visit. Through practical and interactive activities, children will learn and apply vocabulary to real-life situations, helping to expand their vocabulary.
???? In addition, we also guide different sentence structures so that students can use English flexibly and confidently. From greeting to expressing opinions and intentions, students will learn and practice basic sentence patterns in daily communication.
???? Besides, it also helps children to improve their reading and writing skills through reading and writing short passages, stories and articles, helping to practice understanding and creativity in English.
———————-
???? Contact: 0828797379
???? Email: info@vietnamkidsclub.com
⭐ IG: vietnamkidsclub